Dernek İç Denetim Raporu Nasıl Hazırlanır

Dernek iç denetim raporu nasıl hazırlanır ? Dernek iç denetim raporu hakkındaki bilgiler ; Dernekler iç denetimini yapmak zorundadır. İç denetim yönetim kurulu, denetim kurulu, genel kurul taraflarından yapılabilir. Ayrıca dernekler bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından da denetlenebilir. Fakat yapılan diğer denetimler denetim kurulunun denetim yükümlülüğünü ortadan kaldıramaz. Derneğin iç denetimi yapılırken denetlenen hususlar hakkında iç denetim raporu düzenlenmelidir.


Dernekler Dernek Kanunu ve Yönetmeliği çerçevesinde içerisinde İç Denetim ve Dış Denetim olarak adlandırılacak şekilde denetime tabi tutulurlar. Denetim; bir işlem, eylem ya da uygulamanın amaca ve mevzuata uygunluğunu belirlemek için yapılan faaliyetin bütünüdür. Kapanış toplantısında denetçi ve denetlenen birim arasında denetim bulguları üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde denetçi bir taslak ve rapor hazırlar. İç denetçi, taslak denetim raporunu, belirli bir sürede cevaplandırılmak üzere, denetime tabi tutulan birim yöneticisine verir. İç denetçiler, raporlarını doğrudan üst bir yöneticiye sunar. Raporlar üst yönetici tarafından değerlendirilme suretiyle gereği için ilgili birim olan malî hizmetler birimine verili.


Dernek tüzüğünde üç ay veya altı ayda bir denetim yapılacağı ve benzeri şeklinde düzenleme yapılmışsa, denetim kurulunun bu sürelere uygun olarak denetim yapması ve yapılan her denetim sonucunda bir rapor düzenlemesi, yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunması gerekmektedir. Kanunda yer alan düzenlemeler gereğince, denetim kurulu derneğin yalnızca gelir ve giderlerini değil, tüm faaliyetlerinin mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olup olmadığını denetlemekle yükümlüdür.

Denetim kurulu bu görevini dernek tüzüğünde belirtilen sürelerde yapar, ancak dernek tüzüklerinde bu süre bir yıldan daha fazla olarak belirlenemez. Dernek tüzüğünde üç ay veya altı ayda bir denetim yapılacağı ve benzeri şeklinde düzenleme yapılmışsa, denetim kurulunun bu sürelere uygun olarak denetim yapması ve yapılan her denetim sonucunda bir rapor düzenlemesi, yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunması gerekmektedir.

İç İşleri Bakanlığı sitesinden de bulabileceğiniz dernek iç denetim raporunun kısaltılmış halini aşağıda bulabilirsiniz .

DERNEK İÇ DENETİM RAPORU

I- GİRİŞ

Denetlenen Derneğin;

1.01. Adı                                             :

1.02. Yerleşim Yeri Adresi                 :

1.03. Kütük Numarası                         :

1.04. Bir Önceki Denetim Tarihi        :

1.05. Denetimin Başlama-Bitiş Tarihi :

1.06. Denetimin Kapsadığı Dönem     :

1.07. Denetimi Yapan Kurul              :

II- DENETİMDE İNCELENEN HUSUSLAR

2.01. Dernek Üyelik İşlemleri

                                                                                            Evet / Hayır            Açıklama

a)  Üyelik başvuruları yazılı olarak yapılmış mıdır? (4721 sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 64)  
b) Bu başvurular yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanmış mıdır? (T.M.K. Madde 64)  
c)  Sonuç başvuru sahibine yazılı olarak bildirilmiş midir? (T.M.K. Madde 64)  
ç) Üyeliğe kabul edilenler ile üyeliği sona erenlerin adı, soyadı, doğum tarihi ve kimlik numarası üyeliğe kabul edilme veya sona erme tarihinden kırk beş gün içinde dernek merkezinin bulunduğu sivil toplumla ilişkiler birimine bildirilmiş midir? (5253 sayılı Dernekler Kanunu Madde 23)  

2.02. Genel Kurul Toplantıları

                                                                                            Evet / Hayır           Açıklama

a) Dernek olağan genel kurul toplantısını, yönetim kurulu tarafından alınacak karara istinaden, yönetim kurulunun çağrısı üzerine ve tüzüğünde belirtilen zamanda yapmış mıdır? (T.M.K. Madde 74)  
b) Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini (hazirun listesi) düzenlemiş midir? (Der. Yön. Madde 14)  
c) Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin tamamına hazirun listesinde yer verilmiş midir? (Dernekler Yönetmeliği Madde 15)  
ç) Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, tüzüğünde belirtilen çağrı usulüne uygun şekilde (Toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle) toplantıya çağrılmış mıdır? (Der.Yön. Madde 14)  


STK KURUMSAL HİZMETLER derneğinizin tüm yönetim süreçlerinde sizlerle birlikte yer almaktadır.Bir yanıt yazın