Vakıf Kuruluşu

Vakıf Kurmak

STK KURUMSAL HİZMETLER A.Ş ; Vakıf Kuruluşunda Şu İşlemleri Gerçekleştirmektedir;

 1. NOTERDEN VEKALETNAME ÇIKARILIR.
 2. NOTER İBRAZI SAĞLANIR.
 3. VAKIF SENEDİ HAZIRLANARAK TESCİLLENİR.
 4. VAKIF TESCİLİ İLE BİRLİKTE KİMLİKLER TESCİLLENİR VE İMZA SİRKÜLERİ ÇIKARILIR
 5. VAKIF SENEDİNİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE İBRAZI SAĞLANIR.
 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARAFINDAN SİCİL KAYDINA İBRAZI
 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARAFINDAN VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİMİNİN TAKİBİ
 8. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİMİNİN TAKİBİ
 9. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN TESCİL VE SİCİL KAYDININ SAĞLANMASI
 10. VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLEN YAZININ TAKİBİ,
 11. VAKIFLAR VBYS ŞİFRESİNİN ALINMASI
 12. VAKIF GELİRLERİNİN ELDE EDİLMESİ İÇİN VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELİR VFE GİDERE İLİŞKİN BELGELERİN ALINMASI

Vakıflar belirli bir amacın gerçekleştirilmesi adına mal varlığı ya da bunu temsil eden bir değerin tahsis edilmesidir. Kuruluşları iki farlı şekilde yapılmaktadır. Noterde vakfeden ve temsilcisi tarafından resmi senet düzenlemesiyle yapılabildiği gibi ölüme bağlı tasarruf ile de gerçekleştirilebilir.

Vakıfların kurulabilmesi için kanun kapsamında gerekli şartların ve asgari sermaye tutarının sağlanması gerekir. Ayrıcı kurucu da fiil ehliyeti bulundurmalıdır. Vakfın da süreklilik arz etmesi aranır.

Vakıf kurmak istiyorsanız ve tüm işlemleri sorunsuz olarak yapmak istiyorsanız, firmamız başlangıcından sonuna kadar detaylı bir hizmet vermektedir. Vakıflar için sunduğumuz çözümlerden yararlanmak istiyorsanız iletişime geçerek ayrıntılı bilgi almanız mümkündür.

Vakıf Kuruluşu Nasıl Yapılır?

Vakıflar kurulurken ölümden sonra tescil ettirmek üzere kurulabilir. Bu yol tercih edilirse, 7 gün içinde sulh hakimliği tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğüne esas belgenin örneği yollanır. Ölüme bağlı tasarruf sonucu müracaat, Sulh Hakimliğinin talebi kapsamında, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilir.

VGM tarafından yapılan başvurunun masrafları ise kurulacak vakıftan alınmaktadır. Bunun dışında vakıflar resmi senet ile de kurulabilir. Bunun için senet noterde düzenlenmeli, Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru gerçekleştirilmelidir.

Mahkemenin açacağı dava sonucunda sicile tescili sağlanır. Noterde resmi senet düzenleme ve mahkemeye başvuru, vakfeden tarafından gerçekleştirilebileceği gibi vekalet ile temsilci tarafından alınan belgeyle de yapılabilir.

Resmi senedin düzenlenmesi ardından, örneği 7 gün içinde Vakıflar Genel Müdürlüğüne noter tarafından yollanır. Vakıf kurmayı düşünüyorsanız, başvurunun sorunsuz yapılabilmesi, evrakların eksiksiz hazırlanarak başvuru gerçekleştirebilmesi için danışmanlık hizmetleri alınabilir. STK Kurumsal Hizmetler Anonim Şirketi bu bağlamda şu işlemleri yapmaktadır;

 1. Noterden vekaletname çıkartılması
 2. Noterden ibraz sağlanması
 3. Vakıf senedinin hazırlanarak tescillenmesi
 4. Vakıflar bölge müdürlüğünce Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilen yazının takip edilmesi
 5. Vakıf tesciliyle beraber kimliklerin tescillenmesi, imza sirküleri çıkartılması
 6. Vakıf senedinin Asliye hukuk mahkemesine ibrazının sağlanması
 7. Asliye hukuk mahkemesi tarafından sicil kaydına ibrazı yapılması
 8. Asliye hukuk mahkemesince tescil ve sicil kaydının sağlanması
 9. Vakıflar VBYS şifresi alınması

Vakıflar için bunların yanı sıra gelirlerin elde edilmesi için, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden gelir ve gidere dair belgelerin alınması da sağlanmaktadır.

Vakıf Kurma Şartları Neler?

Vakıflar kuruluşu için bazı şartlar gerekir. Genel şartlar aşağıda olduğu gibi görülmektedir;

 1. Kuruluş amacı belirgin, anlaşılır ve hukuka uygun olmalıdır.
 2. Amaç süreklilik arz etmelidir.
 3. Cumhuriyetin, anayasa kapsamında belirlenen niteliklerine, temel hak ve özgürlüklere, ahlaka, hukuka, milli birlik ve beraberliğe aykırı olmaması gerekir. Ayrıca belirli bir ırk ya da cemaati desteklemek için de vakıf kurulamaz.
 4. Belirli bir mal varlığı topluluğun, senette belirlenen amaca özgülenmesi gerekir.
 5. Mal varlığının değeri, her sene Vakıflar Genel Müdürlüğü Meclisi’nce belirlenen asgari sermaye tutarından fazla olmalıdır.
 6. Sermaye karşılansa bile özgülenen mal varlığı vakfın amaçlarına yeterli olmalıdır.

Bir mal ya da hakkın, başka bireylere geçmeyecek, kuşaktan kuşağa aktarılacağı şeklinde özgülenme yapılamaz.

Bunların yanı sıra yönetim organı da vakıf senedinde belirtildiği usulde gerçekleşir. Vakıf yöneticilerinin çoğu da Türkiye’de yerleşik ikamet ediyor olmalıdır. Eğer şartları sağlıyorsanız vakıflar kurulabilmektedir.

Eğer şartları sağlayıp sağlamadığınızı merak ediyorsanız firmamıza gelerek ayrıntılı bilgi almanız mümkündür.

Vakıf Senedi Hazırlanması

Vakıflar kurulurken senet de hazırlanmaktadır. Türk Medeni Kanunu 106. maddesi çerçevesinde vakıf adı, amacı, buna özgülenen mal ve haklar, vakfın örgütlenme ve yönetim şekli senette gösterilmek durumundadır. Zorunlu unsurlar aşağıda olduğu gibidir;

 1. Vakıf adı: Vakfın ismi kanuna, ahlaka ve adaba aykırı olamayacak, vakfın amaçlarına uygun olacak şekilde belirlenmelidir. Herhangi bir kurum veya kuruluşun adı kullanılamaz.
 2. Amaç: Hukuk ve kanuna uygun, anlaşılır, belirgin ve sürekli bir amaç olmalıdır. Bu hedef yardım alınmasa bile yapılabiliyor olmalıdır.
 3. Özgülenen mal ve haklar: Vakfın amacı ve bunun başlangıç sürecinde gerçekleştirmeye yetecek mal ve mal varlığının özgülenmesi ayrıntılı olarak yazılır. Nakit ise bir kurucunun hesabına yatırılıp, vakıf adına bloke ettirilip, dekont Asliye Hukuk Mahkemesine dilekçe ile beraber tescil için verilir.
 4. Vakıf organları: Vakıflar kuruluş aşaması ardından yönetim organlarını oluşturmalı; ilgili ayrıntılar vakıf senedinde bulunmalıdır.
 5. Yönetim merkezi: Kuruluş yerine dair ayrıntılar burada yazılmaktadır. Şube açabilir ya da yurt dışında faaliyette bulunabilir gibi maddeler yer alabilir.
 6. Senet tadili: Vakıf senedinin ne şekilde değiştirileceği, değişiklik teklifinin nasıl yapılacağı belirtilir.
 7. Vakfın sona ermesi: Vakıf sona ererse, borçların ödenmesi, kalan mal varlığının tasfiyesinin nasıl yapılacağı burada belirtilir.

Vakıflar kurulurken senedin doğru hazırlanması gerekir. Eğer danışmanlık hizmetleri alırsanız, gerekli bilgileri almanız mümkündür.

Vakıf Kuruluşu Ardından Neler Yapılır?

Vakıflar kurulduktan sonra yapılması gereken bazı işlemler vardır. Vakıflar Genel Müdürlüğü, öncelikle vakıf yönetimine hitaben yazı hazırlar. İçinde,

 1. Vakfın tüzel bir kişilik kazandığı,
 2. Vakıf yöneticilerinin mal varlığını kapalı zarf içinde göndermeleri gerekliliği,
 3. Vakıf Bilgi Sistemine giriş için gerekli bilgilerin kapalı zarf içine elenmesi
 4. Resmi Gazete ilan ücretinin, IBN adresine ödenmesi gerekliliği,
 5. Kuruluş mal varlığı vakfa devredilmesi veya nakitse blokenin kaldırılarak vakıf hesabına aktarılması,
 6. Gibi maddeler vakıf yönetimi adresine yollanır.

Ayrıca Vakıflar kurulduktan sonra 15 gün içinde ek-24 formu ve ekler ile beraber Vakıflar Bilgi Sistemine bildirir. Vakıf adına,

 1. Banka hesabı açılması,
 2. Vergi kimlik numarası alınması,
 3. Kaşe ve mühür basımı,
 4. Vakıf makbuzlarının basımı gibi işlemler de yapılmaktadır.

STK Kurumsal Hizmetler Anonim Şirketi vakıf kurmak isteyenlere sürecin başından sonuna kadar yardımcı olmaktadır. Eğer ayrıntılı bilgi almak ve hizmetlerden yararlanmak istiyorsanız iletişime geçebilirsiniz.