Spor Kulübü Kuruluşu

SPOR KLÜBÜ KURULUŞU NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile spor kulüplerinin kuruluşu yeniden düzenlenmiştir. kulüplerin kuruluşu, organları, bütçeleri, gelir giderleri, görevleri, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar bu kanunla düzenlenmiştir. 7405 Sayılı Kanun öncesinde spor kulüpleri, öncelikle 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nu kapsamında dernek olarak kurulmakta, arkasından Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tescil ile spor kulübü vasfını kazanmaktaydılar. Ancak 7405 sayılı Kanun ile bu durum ortadan kaldırılmış, spor kulüpleri artık yalnızca Gençlik ve Spor Bakanlığı’na yapılan tescil ile kulüp statüsü ve tüzel kişilik kazanmaktadır.

Şöyle ki;

Spor kulüpleri, spor faaliyetlerine katılmak amacıyla gerçek veya tüzel en az yedi kişi tarafından kurulmaktadır. Spor kulübü kurmak için kuruluş bildirimi, tüzük ve gerekli diğer belgelerle birlikte Genlik ve Spor İl Müdürlüğüne başvuruda bulunulur. Kuruluş bildirimi ve belgelerin doğruluğu ile kulüp tüzüğü Bakanlık tarafından altmış gün içinde dosya üzerinden incelenir. Kuruluş bildirimi, tüzük ve kurucuların hukuki durumlarında mevzuata aykırılık veya noksanlık tespit edildiği takdirde bunların giderilmesi veya tamamlanması derhâl kuruculardan istenir. Bu istemin tebliğinden başlayarak en geç altmış gün içinde belirtilen noksanlık tamamlanmaz veya mevzuata aykırılık giderilmezse başvuru Müdürlük tarafından reddedilir.  Kuruluş bildirimi, tüzük ve diğer belgelerde mevzuata aykırılık veya noksanlık bulunmaz ya da bu aykırılık veya noksanlık süresinde giderilmiş bulunursa spor kulübü Bakanlık tarafından spor kulüpleri siciline tescil edilir ve bu tescille tüzel kişilik kazanır.

Spor kulübünün tüzüğünde; spor kulübünün adı, amacı, gelir kaynakları, üyelik koşulları ve organları ile geçici yönetim kurulunun yer alması zorunludur.

Spor kulüplerinin bir spor dalında faaliyetlere katılabilmesi, bu spor dalının bağlı olduğu spor federasyonu tarafından tescil edilmesine bağlıdır.

STK Kurumsal Hizmetler Anonim Şirketi kulüp kurmak isteyenlere sürecin başından sonuna kadar yardımcı olmaktadır. Eğer ayrıntılı bilgi almak ve hizmetlerden yararlanmak istiyorsanız iletişime geçebilirsiniz.

SPOR KULÜPLERİNE ÜYE OLMA

başvurusu yazılı olarak yapılır ve spor kulübü yönetim kurulunca otuz gün içinde karara bağlanır. Sonuç, başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

(2) Üyelik için ilgili mevzuat veya tüzükte aranan nitelikleri sonradan kaybedenlerin üyeliği kendiliğinden sona erer.

(3) Üyelik başvurusu, tüzükte gösterilen sebepler dışında ancak haklı sebeple reddedilebilir.

(4) Üyeliğe kabul ve üyeliğin sona ermesine ilişkin değişiklikler otuz gün içerisinde spor kulübünün merkezinin bulunduğu il müdürlüğüne bildirilir ve bildirilen değişiklikler il müdürlüğü tarafından sicile kaydedilir.

 

 

 

SPOR KLÜPLERİNİN ORGANLARI

(1) Spor kulüplerinin zorunlu organları; genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

(2) Spor kulüpleri; disiplin, divan, bilim ve sağlık, eğitim, mali, sicil, basın ve halkla ilişkiler ve benzeri amaçlarına uygun başka organlar oluşturabilir. Ancak bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

(3) Spor kulüpleri, genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde yönetim kurulu, denetim kurulu ve varsa spor kulübünün diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerine ilişkin bilgi ve buna ilişkin genel kurul tutanakları ile diğer dayanak belgeleri Spor Kulüpleri Ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmeliği EK-2’de yer alan genel kurul sonuç bildirim formu ile birlikte il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

(4) Spor kulüplerinin zorunlu ve diğer organlarında meydana gelen değişikliklerin bildirimi üçüncü fıkrada öngörülen usule tabidir.

GENEL KURUL, YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU, TOPLANMASI, GÖREV VE YETKİLERİ, TUTULACAK DEFTERLER İLE KARARLARI

1) Genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulunun oluşumu, toplanması, görev ve yetkileri, tutulacak defterler ile kararları hakkında 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu ve 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Bu konuda sitemizin derneklerle ilgili kısma bakınız.