Mali Danışmanlık

Sivil Toplum Kuruluşları Mali Danışmanlık​

Dernekler Kanunu’nun Gelir ve giderlerde usul ile dernek defterleri başlıklı 11 inci maddesinde dernekler tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar Dernekler Yönetmeliğinde düzenleneceği belirtilmiştir. Dernekler Yönetmeliğinin “Tutulacak defterler” başlıklı 32 nci maddesinde ise bilanço esasına göre tutulacak defterlerin (Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri)  tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre tutulacağı belirtilmiştir.

Yukarda yer verilen mevzuat hükümleri kapsamında;

Derneklerin Yevmiye Defteri Dernekler Yönetmeliği 32 nci maddesi gereğince noterden veya il sivil toplumla ilişkiler müdürlüğünden tasdiki mümkündür. Ancak defteri kebirin tasdik zorunluluğunun bulunmaması nedeniyle tasdik ettirilmesine gerek yoktur.

Derneklerin yevmiye defteri 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 183 üncü ve devamı maddeleri kapsamında ve 26/12/1992 tarihli ve 21447 Mükerrer sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1 Sıra No’ lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile buna bağlı olarak yayımlanmış tebliğler kapsamında yevmiye defteri kayıtları yapılmaktadır.

Dernek gelirleri Dernekler Yönetmeliğinin 38 inci maddesi kapsamında bankalar aracılığı veya alındı belgesi ile gerçekleştirilmektedir. Ancak alındı belgesi ile gerçekleştirilecek olan tahsilatlar 2023 yılı için yeniden değerlendirme oranı göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Dernek giderleri Dernekler Yönetmeliğinin 38 inci maddesi kapsamında fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılmaktadır. Ancak, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası düzenlenmekte, bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için Ek-13’te yer alan Gider Makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılmaktadır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve/veya hizmet teslimleri Dernekler Yönetmeliğinde düzenlenen Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılmaktadır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve/veya hizmet teslimleri ise Dernekler Yönetmeliğinde düzenlenen Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilmektedir.

Dernek beyannamesi yılsonu itibariyle o yıl içerisindeki faaliyet ve harcamalarına ilişkin Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen beyannameyi takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar Derneklerin kayıtlı olduğu mülki idare amirliğine bildirimi yapılmaktadır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (“SGK”) gereğince ücret bordroları, bordro icmal listeleri ve ücret hesap pusulalarının incelenmesi ve düzenlenmesine rehberlik edilmektedir.

4857 sayılı İş Kanunu gereğince ücret bordroları, bordro icmal listeleri ve ücret hesap pusulalarının incelenmesi ve düzenlenmesine rehberlik edilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yevmiye defteri ve defteri kebir kayıtlarının SGK mevzuatı kapsamında incelenmesi ve yapılacak kayıtlara rehberlik edilmektedir.

Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik gereği iş ve işlemlerin kontrolü sağlanmaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanun ve Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliği gereği eksik bildirimine esas belgelerin düzenlenmektedir. SGK Genelgesi 2020/20 sayılı İşveren Genelgesinin ilgili maddeleri uyarınca eksik bildirimine esas belgeler düzenlenmekte,4857 sayılı İş Kanunu uyarınca bulunması zorunlu olan işçi özlük dosyalarının incelenmesi ve kontrolü sağlanmaktadır.

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu uyarınca; bulunması gereken Risk Analiz Raporları, Acil Durum Eylem Planları, Risk Değerlendirme Raporları, İş Sağlığı Ve Güvenliği Tespit Ve Öneri Defteri düzenlenmektedir.

6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu (TMK) ve ilgili ikincil mevzuatta yer alan kara paranın aklanması, terörle ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında STK lara rehberlik edilmektedir.