Vakıfların İktisadi İşletme ve Şirket Kurulması

VAKIFLARIN İKTİSADÎ İŞLETME VE ŞİRKET KURULMASI

Vakıflar; amacını gerçekleştirmeye yardımcı olmak ve vakfa gelir temin etmek amacıyla, Genel Müdürlüğe bilgi vermek şartıyla iktisadî işletme ve şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilirler. Şirketler dahil iktisadî işletmelerden elde edilen gelirler vakfın amacından başka bir amaca tahsis edilemez. Kurucuların çoğunluğu yabancı uyruklu olan vakıfların kurduğu yahut paylarının yarıdan fazlasına bu nevi vakıfların sahip olduğu şirketlerin mal edinmeleri hakkında aynı vakıfların mal edinmelerini düzenleyen hükümler uygulanır.

Genel Müdürlük; Cumhurbaşkanı kararıyla Genel Müdürlük ve mazbut vakıfların gelirleri ve akar malları ile iktisadî işletme veya şirket kurmaya yetkilidir. Şirket hisseleri ve hakların daha yararlı olanları ile değiştirilmesi, paraya çevrilmesi, değerlendirilmesi ve bunlara bağlı her türlü hakkın kullanılması ile ortaklık paylarına bağlı hakların kullanılması Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

İKTİSADİ İŞLETMENİN KURULMASI VEYA KAPATILMASINA İLİŞKİN BİLDİRİMLER

 (1) İktisadi işletme ve şirket kuran veya kapatan, kurulmuş herhangi bir şirkete ortak olan veya ortaklığı sona eren vakıflar Vakıflar Yönetmeliğinin Ek-6’daki formu doldurarak bir ay içinde ilgili bölge müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

(2) Vakıflar, hissedarı olduğu şirketlerdeki hisse oranı değişikliklerini sadece yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirir.