Taşınmaz Mal Bildirimleri

TAŞINMAZ MAL BİLDİRİMLERİ

(1) Vakıflar, iktisap ettikleri veya değiştirdikleri taşınmazlarla ilgili bilgileri tapuya tescilden itibaren bir ay içerisinde Vakıflar Yönetmeliği Ek-5’deki formu doldurarak bölge müdürlüğüne vermekle yükümlüdürler.