Spor Kulüplerinin Organları

SPOR KULÜPLERİNİN ORGANLARI

(1) Spor kulüplerinin zorunlu organları; genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

(2) Spor kulüpleri; disiplin, divan, bilim ve sağlık, eğitim, mali, sicil, basın ve halkla ilişkiler ve benzeri amaçlarına uygun başka organlar oluşturabilir. Ancak bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

(3) Spor kulüpleri, genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde yönetim kurulu, denetim kurulu ve varsa spor kulübünün diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerine ilişkin bilgi ve buna ilişkin genel kurul tutanakları ile diğer dayanak belgeleri Spor Kulüpleri Ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmeliği EK-2’de yer alan genel kurul sonuç bildirim formu ile birlikte il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

(4) Spor kulüplerinin zorunlu ve diğer organlarında meydana gelen değişikliklerin bildirimi üçüncü fıkrada öngörülen usule tabidir.