Spor Kulüplerinin İsimleri ve Spor Anonim Şirketlerinin Ünvanları

SPOR KULÜPLERİNİN İSİMLERİ VE SPOR ANONİM ŞİRKETLERİNİN UNVANLARI

 (1) Spor kulüpleri; kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine ve kişilik haklarına aykırı olmamak ve amaçlarına uygun olmak kaydıyla istedikleri isimleri alabilir. Kamu kurumlarının bünyesinde yer alan spor kulüpleri bulundukları yer ile kurumun ismini alabilirler.

(2) Spor kulübünün ismi, başka spor kulüpleri tarafından alınamaz ve kullanılamaz. Spor kulüplerinin isimleri, diğer spor kulüpleri ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer şekilde belirlenemez.

(3) Spor kulüpleri isimlerini Bakanlık izni ile değiştirebilir. Bakanlık tarafından spor kulüplerinin isim değişikliği taleplerine ilişkin olarak ilgili spor federasyonundan görüş alınır. Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tescil edildikleri veya isim ve unvan değişikliği yaptırdıkları tarihten itibaren bir yıllık süre geçmeden yeniden isim ve unvan değişikliği yapamazlar.

(4) Herhangi bir sebeple sona eren, feshedilen veya Bakanlık nezdindeki tescili iptal edilen spor kulüplerinin isimleri Bakanlık izniyle diğer spor kulüpleri tarafından kullanılabilir.

(5) Spor kulüplerinin Bakanlık nezdindeki tescilli isimlerinde herhangi bir değişiklik yapılmaması kaydıyla bunların üçüncü kişilerle imzalayacağı sponsorluk veya reklam sözleşmeleri çerçevesinde lig ve benzeri müsabakalara katılım isimlerinin değiştirilmesinde ilgili spor federasyonunun mevzuatı uygulanır. Spor federasyonu tarafından izin verilmesi halinde sponsorluk veya reklam sözleşmesinde belirtilen sponsorluk veya reklam ismi, başvuran spor kulübünün müsabakalara katılım ismine eklenir. Bu kapsamda spor kulüpleri her bir spor dalı için farklı bir lig ve benzeri müsabakalara katılım ismi kullanabilir. Gerçek veya tüzel kişiler aynı spor dalında ve aynı ligde yer alan birden fazla spor kulübü veya spor anonim şirketi ile sponsorluk veya reklam sözleşmesi imzalayamaz.

(6) Bu madde hükümleri, 6102 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve niteliğine uygun düştüğü ölçüde spor anonim şirketlerinin unvanlarına ilişkin olarak kıyasen uygulanır.