Spor Kulüplerinin Tasfiyesi

SPOR KULÜPLERİNİN TASFİYESİ

(1) Genel kurul kararı ile feshedilen veya 7405 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca kendiliğinden sona erdiği mahkeme tarafından tespit edilen spor kulübünün para, mal ve haklarının tasfiyesi, tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılır. Bunların para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin tespitine ilişkin mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde spor kulübünün adında “tasfiye halinde … spor kulübü” ibaresi kullanılır.

(2) Tasfiye kurulu, önce spor kulübünün hesaplarını inceler. İnceleme esnasında spor kulübüne ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında spor kulübünün borçlu olduğu tespit edilen alacaklılara çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Spor kulübünün alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar tüzükte belirtildiği şekilde devredilir.

(3) Spor kulübünün para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile spor kulübü yerleşim yerinin bulunduğu yerin il müdürlüğüne bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

(4) Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, il müdürlüklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

(5) Bu şekilde tasfiye edilen spor kulübüne ait defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

(6) Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış ya da son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa veya 7405 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca mahkemece spor kulübünün feshine karar verilmesi hallerinde spor kulübünün bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla 4721 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümlerine göre spor kulübünün merkezinin bulunduğu il müdürlüğüne, il düzeyindeki spor faaliyetlerine tahsis edilmek üzere devredilir. Bu spor kulüplerinin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip durum Bakanlığa bildirilir.