Spor Anonim Şirketinin Tescili

SPOR ANONİM ŞİRKETİNİN TESCİLİ

 (1) 6102 sayılı Kanuna göre kurulan ve tüzel kişilik kazanan anonim şirketler, il müdürlüğü tarafından tescil edilmeleri ile spor anonim şirketi vasfını kazanır.

(2) Anonim şirketi temsile yetkili kişiler tarafından imzalanmış EK-3’te yer alan tescil talebi ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte anonim şirketin merkezinin bulunduğu il müdürlüğüne başvuruda bulunulur:

  1. a) Yönetim kurulu kararı.
  2. b) Spor dalına ilişkin her türlü faaliyette bulunma hak ve yetkisini içeren esas sözleşme.
  3. c) Anonim şirket pay sahipleri arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde bu tüzel kişilerin unvanını ve merkezini gösterir belge. 

ç) Anonim şirketin kamu kurum ve kuruluşları veya eğitim kurumları bünyesinde yer alması durumunda ilgili kurum veya kuruluşun vereceği izin yazısı.

  1. d) Mevcut pay sahibi bilgilerine ilişkin defter ve benzeri kayıtların örneği.

(3) İkinci fıkra uyarınca yapılacak tescil başvurusunda anonim şirketin paylarının borsaya kote olması durumunda başvuruda borsaya kote olan paylara ilişkin pay sahipliği ve diğer bilgilere yer verilmez.