SIKÇA SORULAN SORULAR

 1. DERNEK NEDIR?

  Dernekler, gerçek ya da tüzel en az 7 kişinin kazanç paylaşma dışında
  belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını
  sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip
  kişi topluluklarıdır.

 2. KIMLER DERNEK KURABILIR?

  Fiil ehliyetine sahip (18 yaşından büyük, ayırt etme gücüne sahip ve
  bir mahkeme tarafından hakkında kısıtlılık kararı verilmemiş) herkes
  önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir.
  ∙ Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olan yabancı gerçek kişiler de
  dernek kurabilirler.
  ∙ 15 yaşını bitirmiş ayırt etme gücüne sahip çocuklar da belirli
  amaçlarla velisi veya vasisinin yazılı izni ile çocuk dernekleri
  kurabilirler.

 3. DERNEK KURMAK IÇIN GEREKLI EVRAKLAR NELERDIR?
  • Gerçek veya tüzel en az yedi kurucu tarafından doldurulmuş ve imzalanmış Kuruluş Bildirimi Formu - 1 adet
  • Dernek kurucuları tarafından her sayfası imzalanmış Dernek Tüzüğü – 1 adet
  • Dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın örneği – 1 adet
  • Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin derneklere kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini belirten dernek kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan – 1 adet
  • Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin örnekleri – 1 adet

  Dernek merkezinin (ikametgah) tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen yerlerde bulunacak olması halinde kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı karar örneği (muvafakatname) – 1 adet

 4. DERNEK TÜZÜĞÜNDE BULUNMASI GEREKEN HÜKÜMLER NELERDIR?

  ∙ Derneğin adı ve merkezi,
  ∙ Derneğin amacı, çalışma konuları, çalışma biçimleri ve faaliyet alanı,
  ∙ Derneğe üye olma ve üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri,
  ∙ Genel kurulun toplanma şekli ve zamanı,
  ∙ Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve
  şekilleri,
  ∙ Yönetim ve denetim kurullarının görev ve yetkileri, seçim usulleri,
  asıl ve yedek üye sayısı,
  ∙ Derneğin şubesinin olup olmayacağı; olacak ise şubelerin nasıl
  kurulacağı, görev ve yetkileri ile dernek genel kurulunda nasıl temsil
  edileceği,
  ∙ Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarının belirlenme şekli,
  ∙ Derneğin borçlanma usulleri,
  ∙ Derneğin iç denetim şekilleri,
  ∙ Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği,
  ∙ Derneğin feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli.

  .Derneğin Gelir kaynakları

   Dernek geçici yönetim kurulu üyelerinin adı, soyadı, görev ünvanı.

  Dernek tüzüğünde kanunen belirtilmesi zorunlu hususlar dışında, Kanuna aykırı olmamak kaydıyla tüzükte yer alması istenilen diğer hükümler

   

 5. DERNEK KURMAK IÇIN BAŞVURU HANGI KURUMA YAPILIR?

  Dernek kurucuları tarafından imzalanmış kuruluş bildirimi ve gerekli
  diğer evraklar, derneğin kurulacağı yerin mülki idare amirliğine
  (il merkezlerinde valiliklere veya büyükşehir belediyesi sınırları dışında
  kalan ilçelerde kaymakamlıklara) bağlı İl Sivil Toplumla İlişkiler
  Müdürlüklerine teslim edilir.

 6. DERNEĞIN ADINDA KULLANILMASI YASAK OLAN KELIMELER VE IŞARETLER NELERDIR?

  Hâlen faaliyet gösteren ya da mahkeme kararıyla kapatılmış ya da
  feshedilmiş bir siyasi partinin, bir sendikanın ya da üst kuruluşun, bir
  derneğin ya da üst kuruluşun adı, amblemi, rumuzu, rozeti ve benzeri
  işaretler,
  ∙ Başka bir ülkeye ve daha önce kurulmuş Türk devletlerine ait bayrak,
  amblem ve flamalar,
  ∙ Kamu kurum ve kuruluşlarının isimleri.


  Yukarıdaki koşullara uymayan dernek yönetim kurulu başkanı fiili daha
  ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, 100 günden az olmamak üzere
  adli para cezası ile cezalandırılır ve ayrıca derneğin feshine karar verilir.
  Adli para cezası kişinin ekonomik durumuna göre günlük 20-100 TL
  arasında belirlenir ve kişiye kaç gün adli para cezası verildiyse bu
  rakam ile çarpılarak (2.000 ila 10.000 TL arasında) hesaplanır.

 7. DERNEK ADINDA KULLANILMASI IÇIN IZIN ALINMASI GEREKEN KELIMELER NELERDIR?

  Türk, Türkiye, Milli, Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal kelimeleri. şehit ve gazi ile
  bunların baş ve sonlarına getirilen eklerle oluşturulan kelimeler, İçişleri
  Bakanlığının izni ile kullanılabilir.

  Yukarıdaki koşullara uymayan dernek yönetim kurulu başkanı fiili daha
  ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, 100 günden az olmamak üzere
  adli para cezası ile cezalandırılır ve ayrıca derneğin feshine karar verilir.
  Adli para cezası kişinin ekonomik durumuna göre günlük 20-100 TL
  arasında belirlenir ve kişiye kaç gün adli para cezası verildiyse bu
  rakam ile çarpılarak (2.000 ila 10.000 TL arasında) hesaplanır.

  Dernekler Kanunu,
  madde 28

 8. DERNEK TAŞINMAZ MAL EDINEBILIR MI?

  Dernekler yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya
  taşınmaz mallarını satabilirler. Ancak bunun için daha önceden genel
  kurul tarafından yönetim kuruluna yetki verilmesi gerekir.Dernekler Kanunu,
  madde 22

 9. DERNEKLER SANDIK KURABILIR MI?

  Dernekler, aşağıdaki koşulların karşılanması durumunda üyelerinin
  yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve
  hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık
  kurabilirler:
  ∙ tüzüklerinde yazılı olması,
  ∙ sağlanan kârın üyelere paylaştırılmaması,
  ∙ sağlanan kârın gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarılmaması.

  Dernekler Yönetmeliği,
  madde 72

  Dernekler Kanunu madde 12

 10. DERNEKLER HANGI TESISLERI AÇABILIR?

  Dernekler, tüzüklerinde yer alan amaçları gerçekleştirmek üzere, mülki
  idare amirinden izin alarak eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt,
  pansiyon ve üyeleri için lokal açabilirler.

  Dernekler Kanunu,
  madde 26

 11. DERNEKLERIN IŞ VE IŞLEMLERINDEKI HATA VE EKSIKLIKLER NASIL GIDERILIR?

  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin
  hükümlerine aykırılık tespit edilmesi halinde, konusu suç teşkil
  etmeyen hata ve eksikliklerin mülki idare amirinin yazılı istemi üzerine,
  ilgili dernek tarafından 30 gün içerisinde giderilmesi zorunludur.

  Dernekler Kanunu,
  madde 32/

  Hata ve eksikliklerin 30 gün içerisinde giderilmemesi durumunda,
  derneklere verilecek idari para cezası 2019 yılı için 435  TL’dir.

  Dernekler Kanunu 17

 12. DERNEKLERE KIMLER ÜYE OLABILIR?

  Fiil ehliyetine sahip (18 yaşından büyük, ayırt etme gücüne sahip ve
  bir mahkeme tarafından hakkında kısıtlılık kararı verilmemiş) olan her
  gerçek kişi ile tüzel kişiler (ör. dernek, vakıf ve şirketler), derneklere üye
  olabilirler.


  Dernekler Kanunu,
  madde 32/a

  Derneklere üye olmaları kanunlarla yasaklandığı halde dernek üyesi
  olanlar ile bu kişilerin bilerek dernek üyeliğine kabul edilmesi veya
  kaydının silinmemesi veya dernek üyesi iken derneklere üye olma
  hakkını kaybeden kişilerin dernek üyeliğinden silinmemesi durumunda
  dernek yönetim kurulu başkanına verilecek idari para cezası 2019 yılı
  için 1.294 TL’dir.

  Dernekler Kanunu,
  madde 3

 13. ÇOCUKLAR DERNEK ÜYESI OLABILIR MI?

  On beş yaşını bitiren ayırt etme gücüne sahip küçükler; toplumsal, ruhsal, ahlakî, bedensel ve zihinsel yetenekleri ile spor, eğitim ve öğretim haklarını, sosyal ve kültürel varlıklarını, aile yapısını ve özel yaşantılarını korumak ve geliştirmek amacıyla yasal temsilcilerinin yazılı izni ile çocuk dernekleri kurabilir veya kurulmuş çocuk derneklerine üye olabilirler. On iki yaşını bitiren küçükler yasal temsilcilerinin izni ile çocuk derneklerine üye olabilirler ancak yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar. Çocuk derneklerine on sekiz yaşından büyükler kurucu veya üye olamazlar

  Dernekler Kanunu,
  madde 3

 14. DERNEĞIN ZORUNLU ORGANLARI NELERDİR?

  Genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur. Dernekler zorunlu
  organları dışında başka organlar da oluşturabilirler. Ancak, zorunlu
  organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

  Medeni Kanun,madde 7222

 15. DERNEK GENEL KURULU NASIL OLUŞUR VE YETKİSİ NEDİR?

  Genel kurul, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur ve derneğin en yetkili
  organıdır.
  Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son
  kararı verir; dernek organlarını seçer ve derneğin diğer bir organına
  verilmemiş olan işleri yürütür

  Medeni Kanun,madde 80

 16. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI NASIL YAPILIR ?

  Genel kurul, yönetim ya da denetim kurulunun gerekli gördüğü hâllerde
  ya da dernek üyelerinden 1/5’inin yazılı başvurusu üzerine, yönetim
  kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel
  kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine,
  sulh hukuk mahkemesi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla
  görevlendirir.

  Medeni Kanun,madde 75

 17. MAHKEME KARARI ILE FESHEDILEN DERNEKLERIN PARA, MAL VE HAKLARINA NE OLUR?

  Derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu
  ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip
  derneğe devredilir.

 18. KAMU YARARI STATÜSÜ KIM TARAFINDAN VERILIR?

  Kamu yararına çalışan dernekler, Hazine ve Maliye Bakanlığının ve varsa ilgili bakanlıkların görüşü üzerine, Bakanlığın teklifi ve Cumhurbaşkanı kararıyla tespit edilir.

  DERNEKLER YÖNETMELİĞİ 48

 19. KAMU YARARI STATÜSÜ NEDIR?

  Kamu yararı statüsü belli şartları yerine getiren derneklere tanınan
  ve bu derneklere belli avantaj ve vergisel istisnalar sağlayan özel bir
  statüdür.

STK KURUMSAL HİZMETLER
 1. Stk Kurumsal Hizmetler Hangi İllerde Görev Yapmaktadır ?

  Stk Kurumsal Hizmetler Türkiyenin her bölgesine hizmet vermektedir.

 2. Stk Kurumsal Hizmetler Danışmanlık hizmeti veriyor mu ?

  Evet,Stk Kurumsal Hizmetler Danışmanlık hizmetinde bulunmaktadır.

 3. Stk Kurumsal Hizmetler Stk üzerine Eğitim veriyor mu ?

  Evet,Stk Kurumsal Hizmetler Eğitim vermektedir.

 4. Stk Kurumsal Hizmetler yazılım hizmeti veriyor mu ?

  Evet,Stk Kurumsal hizmetler yazılım hizmeti vermektedir.

 5. Stk Kurumsal Hizmetlerden Mevzuat Danışmanlığı üzerine destek alabilir miyiz ?

  Evet, Stk Kurumsal Hizmetler Mevzuat Danışmanlığı üzerine destek vermektedir.

 6. Stk Kurumsal Hizmetlerden Reklam Danışmanlığı üzerine destek alabilir miyiz ?

  Evet,Stk Kurumsal Hizmetler Reklam Danışmanlığı hizmeti vermektedir.

 7. Stk Kurumsal Hizmetlerden saha faaliyetleri üzerine danışmanlık alabilir miyiz ?

  Evet,Stk Kurumsal Hizmetler saha faaliyetleri üzerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

 8. Stk Kurumsal Hizmetler tam olarak ne yapıyor ?

  Stk Kurumsal Hizmetler dernek danışmanlığı,call center,sanal ofis,sosyal medya yönetimi,kaynak geliştirme,reklam danışmanlığı,grafik tasarım,hukuksal danışmanlık,web tasarım,mevzuat danışmanlığı,saha çalışmaları,mali danışmanlık,proje danışmanlığı ve daha bir çok alanda kurumsal hizmet vermektedir. Daha fazla sorunuz ve hizmet ihtiyacınızın çözümü için iletişim bölümünde bulunan telefon,mail gibi araçlarla bize ulaşabilirsiniz.

  Ulaştırmanın sorumluluğu ve bilinciyle çalışan konularda bilgilerin toplandığı merkez olma yoluyla hızlı ve emin adımlarla ilerlemek ve tüm faaliyetlerimizde bu önemli adımlarla ilerlemekteyiz.Türkiye için var olmuş bu şirketimizde sivil toplum alanındaki çalışmalarımızın gönüllülük ruhunu ve motivasyonunu kaybetmeden daha organize, verimli ve sürekli olmasına katkı sağlamaya gayret etmekteyiz.

  ADRES

  Küçük Bakkalköy Mahallesi Ayşe Hatun Çeşme Sokak No:5 /18 Ataşehir/İSTANBUL

  TELEFON

  0 212 986 07 15

  EMAIL

  info@stkhizmetler.com.tr

  Open chat
  Detaylı Bilgi İçin