Olağan Genel Kurul Toplantısı

Olağan Genel Kurul Toplantısı:

Olağan genel kurul toplantılarının en geç üç yılda bir yapılması zorunludur.

1. Çağrı Usulü:

  • Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilerek, yazılı olarak bildirilerek, derneğin internet sayfasında ilan edilerek üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilerek veya mahalli yayın araçları kullanılarak genel kurul toplantısına çağrılır.
  • Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması sebebiyle genel kurul toplantısı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. ü İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 günden az, 60 günden fazla olamaz.
  • Genel Kurul Toplantısı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle yapılamazsa, bu durum yapılamama sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

2. Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı:

– Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun,

– Tüzük değişikliği ve derneğin feshi hâllerinde 2/3’ünün katılımıyla toplanır.

–  Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

– Genel kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.

3. Toplantı Usulü:

– Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur ve toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulu tarafından görevlendirilecek kişiler tarafından kontrol edilir.

– Üyeler, yönetim kurulu tarafından düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler.

– Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz.

– Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesini imzalamaları zorunludur.

– Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır.

– Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır, vekâlet verilmesi mümkün değildir.

4. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantılarının Elektronik Ortamda Yapılması:

– Dernekler, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını elektronik ortamda da yapabilirler.

– Dernekler elektronik ortamda yapılacak genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını Bakanlık Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülüp onaylanan elektronik sistemler üzerinden yapabilirler.

– Genel kurul yapılmasına ilişkin alınan yönetim kurulu kararında ve genel kurul ilanında genel kurulun hangi yöntemle yapılacağı belirtilir. Elektronik ortamda alınacak yönetim kurulu kararları fiziksel ortamda tutulan yönetim kurulu karar defterinden ayrı olarak tarih ve sıra sayısı ile elektronik ortamda saklanır.

– Kanunda, Türk Medeni Kanunu’nda, Dernekler Yönetmeliği’nde ve derneklerin kendi tüzüklerinde yer alan genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının fiziki ortamda gerçekleştirilmesine yönelik bütün usul ve esaslar elektronik ortamda yapılan toplantılar için de geçerlidir.

– Elektronik ortamda gerçekleştirilen toplantılara ilişkin her türlü bilgi, belge ve kayıt dernek tarafından muhafaza edilir.

– Fiziki ortamda gerçekleştirilen toplantıların mevzuata aykırı yapılması durumunda uygulanan yaptırımlar elektronik ortamda yapılan toplantılar içinde geçerlidir.

Toplantı Karar Yeter Sayısı:

– Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla,

– Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3’ünün çoğunluğuyla alınır.

Ceza Hükmü:

– Genel kurulun süresinde toplantıya çağrılmaması,

– Genel kurul toplantılarının kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak yapılması,

– Dernek merkezinin bulunduğu veya tüzüğünde belirtilen yerin dışında yapılması,

– Durumunda dernek yönetim kurulu başkanına idari para cezası verilir. Mahkeme, kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak yapılan genel kurul toplantılarının iptaline karar verebilir.

– Genel kurul ve diğer dernek organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların sayım ve dökümüne hile karıştıranlar,

– Defter veya kayıtları tahrif veya yok edenler veya gizleyenler,

–  Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılabilir.