Derneklerin Yurtdışından Yardım Alması ve Bildirimi

Derneklerin Yurtdışından Yardım Alması ve Bildirimi

Dernekler, mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla, yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilirler. Nakdî yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.

Bildirimlerin Yapılması:

 Yurtdışından gelen yardımlarda; Dernekler, Faaliyet izni verilen yabancı dernekler, Yabancı vakıflar,  Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar,

– Mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilirler.

–  Yabancı dernekler ile yabancı vakıfların ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların şube ve temsilciliklerinin genel merkezinden aldığı paralar da aynı usulle bildirime tabidir.

Bildirimin Şekli:

Yurtdışından yardım alacak olan dernekler ile faaliyet izni verilen yabancı dernekler ile yabancı vakıflar ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, Dernekler Yönetmeliği eki Ek-4/A’da belirtilen Yurtdışından Yardım Alma Bildirimini doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Ceza Hükümleri:

Yurt dışı yardımı bankalar aracılığıyla almayan dernek yöneticilerine,

– Bu şekilde alınan paranın yüzde yirmi beşi oranında idarî para cezası verilir. (Dernekler Kanunu madde 32/c) Yurt dışından alınan veya yurt dışına yapılan yardımlara ilişkin bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenlere,

– Dernek yönetim kurulu başkanına idari para cezası verilir.