Derneklerin Tutmakla Yükümlü Olduğu Defterler

DERNEKLERİN TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU DEFTERLER

İşletme Hesabı Esasında Tutulacak Defterler:

 Karar Defteri:

Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

 Üye Kayıt Defteri:

Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

Evrak Kayıt Defteri:

Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınarak saklanır.

 İşletme Hesabı Defteri:

Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir

Bilanço Hesabı Esasında Tutulacak Defterler:

– Karar Defteri,

– Üye Kayıt Defteri,

– Evrak Kayıt Defteri,

– Yevmiye Defteri ve Büyük Defter.*

 

*Büyük Defterin (Defteri Kebir) onaylı olması zorunlu değildir.