Derneklerin Denetimleri

DERNEKLERİN DENETİMLERİ

Dernekler Kanununun 19 uncu maddesinde, gerekli görülen hallerde derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup tutmadıklarına ilişkin denetimlerinin gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Bu denetimler İçişleri Bakanlığında Dernekler Denetçileri tarafından illerde ise İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü personelleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Önceki yıllarda Derneklerin denetimler genel denetim veya şikayet denetimi şeklinde gerçekleştirilirken, Mali Eylem Görev Gücü (FİNANCİAL ACTİON TASK FORCE –FATF) tarafından kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Türkiye’nin gri listeye alınmasıyla birlikte söz konusu denetimler risk değerlendirmelerine göre yapılması esas alınmıştır. Risk analizine KA/TF başlığında ayrıntılı yer verilmektedir.

Derneklere yönelik denetimler mesai saatleri içerisinde yapılmakta olup, denetimlerin yapılacağı en az yirmi dört saat önce derneklere bildirilmektedir.

Denetimde İncelenecek Belgeler ve İnceleme Usulü:

1- Kuruluşun tüzüğü ve varsa diğer iç mevzuatı,

2- İşletme hesabı esasında defter tutulması halinde; karar defteri, üye kayıt defteri, evrak kayıt defteri ve işletme hesabı defteri,

3-  Bilanço esasında defter tutulması halinde; karar defteri, üye kayıt defteri, evrak kayıt defteri, yevmiye defteri ve büyük defter,

4- Alındı belgeleri ve ayni bağış alındı belgeleri, harcama belgeleri, ayni yardım teslim belgeleri, yetki belgeleri, ü

5- Gelen ve giden evrak, beyanname, bildirim, üyelik, taşınır veya taşınmazlara ilişkin belgeler,

6- Varsa, sandığına ilişkin belgeler,

7- Ticari/İktisadi işletmesine ilişkin defter ve belgeler,

8- Denetime başlanılan tarih itibarıyla kasa ve ambar mevcudu ve banka hesap durumu, denetimi yapılacak döneme ilişkin banka hesap ekstreleri, borç ve alacak durumuna ilişkin ve benzeri belgeler.

Ve daha bir çok hususlar incelenmektedir.

Şirketimiz tarafından sunulan danışmanlık veya ön denetim hizmeti sayesinde Derneğinizin Dernekler Kanunu 19 uncu maddesi kapsamında ki ve diğer denetimlerde (vergi daireleri, SGK, Hazine vb.) herhangi bir adli veya idari işlem tesis edilmesinin önüne geçilmektedir. Danışmanlık veya ön denetim hizmeti almak için bizimle irtibata geçin.