Dernek Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi

Kendiliğinden Sona Erme:

Dernekler, aşağıdaki hâllerde kendiliğinden sona erer:

– Amacın gerçekleşmesi, gerçekleşmesinin olanaksız hâle gelmesi veya sürenin sona ermesi,

– İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmamış olması,

–  Borç ödemede acze düşmüş olması,

– Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hâle gelmesi,

– Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması.

– Her ilgili, sulh hâkiminden, derneğin kendiliğinden sonra erdiğinin tespitini isteyebilir.

Mahkeme Kararı ile:

– Derneğin amacı, kanuna veya ahlâka aykırı hâle gelirse; Cumhuriyet savcısının veya bir ilgilinin istemi üzerine mahkeme, derneğin feshine karar verir. Mahkeme, dava sırasında faaliyetten alıkoyma dahil gerekli bütün önlemleri alır.

Genel Kurul Kararı ile:

– Genel kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Tasfiye:

–  Genel kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılır. Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde,

– Genel kurul tarafından bir karar alınmamış ise,

– Veya genel kurul toplanamamışsa,

– Yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse,

– Derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.