DERNEK GENEL KURUL TOPLANTILARI

      Dernek Kurulduktan Sonra İlk Genel Kurul Toplantısı Ne Zaman Yapılır?

      Dernek kurulduktan sonra tam olarak 6 ay içinde derneğin genel kurul toplantısı yaparak gerekli organlarını oluşturması gerekir.

      Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı Nasıl Yapılır?

  • Yönetim kurulu, dernek tüzüğünde belirtilen genel kurul maddelerine göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerinin tam listesini çıkartır,
  • Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelere en az on beş gün önceden, gün, saat, yer ve gündem bilgileriyle birlikte, dernek tüzüğünde belirtilen hususlara göre genel kurul toplantısına çağırılır,
  • Üyelere bildirilen bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının bilgileri de belirtilir,
  • İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında süre 7 günden az 60 günden fazla olamaz olacaktır.

      Olağan Genel Kurul Toplantıları Hangi Aralıklarla Yapılır?

      Dernekler olağan genel kurul toplantılarını en 3 yıl içerisinde yapmak zorundalar.

      Dernekler Genel Kurul Toplantılarını Nerede Yaparlar?

      Dernekler genel kurul toplantılarını eğer tüzükte farklı belirtmemişler ise dernek merkezinin bulunduğu il sınırları içinde yaparlar.

      Dernek Genel Kurul Toplantı Yeter Sayısı Nasıl Belirlenir?

      Derneklerde genel kurul yeter sayısı Türk Medeni Kanunu’nun 78. maddesinde; “Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin fesih hâllerinde 2/3’ünün katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının k katından az olamaz. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında süre 7 günden az 60 günden fazla olamaz olacaktır.” şeklindedir.

      Genel Kurul Toplantı İçeriği Nasıl Hazırlanır?

      Dernekler Genel kurul toplantısında yalnızca yönetim kurulu tarafından genel kurul üyelerine çağrısında belirtilen gündemde yer alan maddeler görüşülür. Fakat, genel kurul toplantısında hazır bulunan üyelerin en az 1/10’u tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması kesinlikle zorunludur.

      Dernek Genel Kurul Toplantısı Nasıl Yapılır?

  • Dernekler Yönetmeliği 15. maddesinde; “Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur ve toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulu tarafından görevlendirilecek kişiler tarafından kontrol edilir.” şeklinde belirtilmiştir,
  • Toplantıya katılan üyeler, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazirun listesindeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler,
  •  Kimlik belgesini göstermeyenler, listeyi imzalamayanlar ile toplantıya katılma hakkı bulunmayanlara toplantıya giremezler, fakat belirlenen bir bölümde toplantıyı izleyebilirler.
  • Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir,
  • Toplantının açılışı Dernek Başkanı veya görevlendireceği biri tarafından yapılır,
  • Açılış gerçekleştikten sonra, toplantıyı yönetmesi için bir başkan, başkan vekili ve yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur,