Beyannameler ve Bildirimler

BEYANNAMELER VE BİLDİRİMLER

Beyanname Verilmesi:

– Dernekler, yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülkî idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. Söz konusu beyanname örneği Dernekler Yönetmeliği Ek:21’de yer almaktadır.

– Derneklerin şubeleri tarafından da beyanname verilir. Şubelerin beyannamelerin birer örneğini bağlı bulundukları derneğe de vermeleri gerekmektedir.

– Derneklerin açtıkları temsilcilikler tarafından ayrıca beyanname verilmez. Ancak, temsilciliklere ilişkin her türlü bilginin dernek beyannamesinde gösterilmesi gereklidir.

Ceza Hükümleri:

– Beyannameyi bilerek gerçeğe aykırı olarak verenler yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. (Dernekler Kanunu madde 32/j ) ü Beyannamenin mülki idare amirliğine verilmemesi durumunda dernek yönetim kurulu başkanına idari para cezası verilir.